Котик Тетяна Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри початкової освіти

https://orcid.org/0000-0001-8213-8318

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57490429800

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HKW-4030-2023

e-mail: tetiana.kotyk@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Український мовознавець, лінгводидакт, доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ,учасниця більше 100 міжнародних, всеукраїнських конференцій, форумів, конгресів з різних проблем лінгводидактичної науки.

У 1980 році закінчила філологічний факультет  Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка.  По закінченні вищого навчального закладу Тетяна Миколаївна почала викладати  в Івано-Франківському педагогічному інституті (нині Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Під впливом викладацької діяльності сформувалося коло її наукових інтересів – методика навчання української мови  наймолодших громадян України – дошкільників та молодших школярів.

1994 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Методика підготовки студентів до навчання дітей української мови», де науково обґрунтувала умови формування професійно-мовленнєвої готовності студентів дошкільних факультетів до навчання дітей  української мови та програму комплексної підготовки вихователів дошкільних закладів до навчання дітей східних та південних регіонів України державної мови. Ця робота започаткувала новий напрям в українській лінгводидактиці – теорію  викладання основ лінгводидактичної науки.

У докторській дисертації з теми «Теорія і практика становлення й розвитку української дошкільної лінгводидактики»   різноаспектно – з методологічного, історичного, лінгводидактичного й наукознавчого поглядів – схарактеризувала нову наукову галузь – українську дошкільну лінгводидактику, розкрила особливості, визначила закономірності й тенденції її становлення й розвитку, висвітлила перспективи її подальшого розвою. Ця праця започаткувала становлення методологічного  рівня української лінгводидактики.

Т.М. Котик багато зробила для поширення української мови в російськомовних регіонах Східної й Південної України, прищеплення дітям цих регіонів любові до мови свого народу. У  перші роки становлення нашої держави багато років поспіль в Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях проводила семінари, практичні заняття з методики навчання української мови   для вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів, залучала студентів ВНЗ до активного повсякденного  українського мовлення, навчала дошкільників української мови.

 Її методика навчання української мови зацікавила іноземних фахівців. Упродовж 1992-1995 рр. працювала в Інституті Східної Європи (м. Мюнхен), навчаючи співробітників Інституту української мови.

Т.М.Котик є членом редакційних рад науково-методичних  журналів та збірок, що видаються в наукових центрах України та закордоння, спеціалізованих наукових рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, керівником науково-дослідної теми «Формування мовної особистості молодшого школяра».

Нагороджена  багатьма почесними грамотами, у тому числі від  начальника Головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2012 р.), ректоратів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2010, 2015, 2019 р р.), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010 р.), Хмельницького національного університету (2008 р.), профспілкового комітету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2010, 2011, 2017 р р.), директора Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, представлена до нагородження почесною відзнакою Національної академії педагогічних наук України .

Котик Т.М. Актуальні проблеми вивчення предметів мовно-літературної освітньої галузі в Новій українській школі: монографія. Івано-Франківськ, 2022. 350с.

Котик Т.М.   Нейропедагогічні засади розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  Наступність у реформуванні системи освіти в гірському регіоні України: монографія / за наук. ред. д.п.н. Оліяр М. П.: Прикарпатський національний університет ім.  В. Стефаника. Івано-Франківськ: Супрун В.П, 2021.  С. 106-118.  (англ.)

Котик  Т. Current State оf The Method оf Teaching A Foreign Language For Professional Communication іn Higher Educational Institutions оf Ukraine. Гірська школа Українських Карпат, (24), (2021). С. 68-73. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/issue/view/266

Котик Т.М. Теорія  і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи: навчально-методичний посібник для вчителів. Тернопіль, Астон, 2020. 192 с. http://surl.li/fmepg

Котик Т. Урок мовно-літературної освітньої галузі як основна форма розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Стратегічні напрямки розвитку сучасної української лінгводидактики : монографія / за ред.. Е.Палихати, О. Петришиної. Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. 352 с.  С. 33-43. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19630

Котик Т.М. Рідна мова як засіб формування ноосферного мислення молодших  школярів. Формування мовної особистості молодшого школяра: Колективна наукова монографія / За наук. ред. д.п.н., проф. Т.М. Котик.   Івано-Франківськ: НАІР, 2018.  287 с.

 

Наукова діяльність:

Сучасний   науковий доробок Т.М. Котик – близько 300 наукових праць з проблем лінгводидактики й педагогіки, серед яких монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації, навчальні програми для студентів вищих навчальних закладів, педагогів дошкільних установ і шкіл, статті, рецензії, експертні висновки на підручники для початкової школи та ін. Важливе місце в дослідницькій діяльності Т.М.Котик відведене вивченню методологічних проблем педагогічної й лінгводидактичної наук, а також   інноваційним технологіям навчання молодших школярів рідної мови в Новій українській школі.

 Навчальна діяльність:

Т.М. Котик забезпечує викладання навчальних дисциплін  «Актуальні проблеми навчання в початковій школі предметів мовно-літературної освітньої галузі», «Методика навчання освітньої галузі «Мови і література» у початковій школі», «Сучасні підходи до навчання мови і літератури в початковій школі».

Здійснює керівництво магістерськими роботами. Керівник  студентського наукового гуртка  «Експериментальні дослідження лінгводидактичних реалій».